Obsah stránky

GDPR

Od 25. 5. 2018 je u Obce Lysovice, Lysovice 68, 682 01 Vyškov, IČ: 00368768, zastoupené starostou Zdeňkem Grycem, vykonávána funkce pověřence DSO Větrník, se sídlem Rostěnice – Zvonovice 109, 682 01 Vyškov, IČ: 70926727, zastoupeného předsedou svazku Romanem Petříkem.

Kontaktní osoba byla stanovena Věra Široká, zaměstnanec DSO Větrník, pracoviště Rostěnice 109, tel: 777 136 325, e-mail: cssvetrnik@seznam.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nakládání s  osobními údaji fyzických osob Informační povinnost správce osobních údajů dle

Nařízení GDPR 2016/679, kapitola III.

Práva subjektů údajů“.

Obec Lysovice

 

Dnem 25.5.2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně Nařízení GDPR.

Tato informace je určena občanům, zaměstnancům obce a úřadu, smluvním partnerům, návštěvníkům, účastníkům různých řízení či jiným fyzickým osobám, jejichž osobní údaje obec zpracovává v rámci své působnosti. Sdělení slouží k zajištění transparentní informovanosti o způsobu zpracovávání a ochrany osobních údajů dle Nařízení GDPR a ostatních obecně závazných předpisů upravujících oblast ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje správce :

Obec Lysovice

IČ: 00368768

se sídlem Lysovice 68, 682 01 Vyškov

telefon : 517 358 742

e-mail : obec-lysovice@cbox.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů :

Dobrovolný svazek obcí SO Větrník

IČ 70926727

se sídlem Rostěnice 109, 682 01 Vyškov

Věra Široká

telefon : 777 136 325

e-mail : cssvetrnik@seznam.cz

Základní pojmy :

Subjekt osobních údajů

je žijící fyzická osoba (občan, zaměstnanec obce a úřadu, smluvní partner, návštěvník, účastník různých řízení či jiná fyzická osoba, jejichž osobní údaje obec zpracovává v rámci své působnosti).

Osobní údaj

je jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

Běžné osobní údaje jsou například jméno, adresa, trvalý pobyt, pohlaví, věk, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefon, IP adresa, vzdělání atd.

Zvláštní osobní údaje (citlivé) jsou například údaje o rasovém či etnickém původu, politické názory, náboženské vyznání, filozofické vyznání, členství v odborech, zdravotní stav - údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb, sexuální orientace atd.

Genetické údaje jsou například DNA, RNA, krevní skupina atd.

Biometrické údaje jsou například snímek obličeje, otisk prstu, snímek oční duhovky, snímek sítnice, podpis, hlas (intonace, zabarvení) atd.

Práva subjektu údajů

Více informací o právech subjektů naleznete zde (www.uoou.cz)

Správce osobních údajů (obec Lysovice) je podle Nařízení GDPR každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce vždy odpovídá za zpracování osobních údajů. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit.

Zpracovatelem osobních údajů může být správce osobních údajů, ale i jiný subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává.

Účel zpracování

Obec zpracovává osobní údaje fyzických osob výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti z platných zákonů, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (fyzická osoba).

Dalšími důvody jsou oprávněný zájem obce, životně důležitý zájem fyzické osoby nebo souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů.

V případech předání osobních údajů ke zpracování třetím stranám, tak obec činí pouze pokud tak ukládá zákon nebo je třetí strana smluvně zavázána obcí plnit pravidla dle Nařízení GDPR.

Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

Obec získává osobní údaje fyzických osob, se kterými vejde do styku v rámci své působnosti, zejména z následujících zdrojů:

  • osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě žádostí, stížností, podnětů, návrhů, sdělení a jiných obdobných podání)

  • osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech přestupkových řízení, matričních záležitostech, výkonu státního dohledu, v soudních řízeních atd.)

  • z veřejných zdrojů v případech, kdy je město v rámci své působnosti povinno ověřit některé údaje (např. veřejný rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)

obec nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě (např. facebook, twiter).

Zpracováním osobních údajů

je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je zejména shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; za zpracování osobních údajů se nepovažuje pořízení a použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového záznamu (schůze, kulturní, společenské, sportovní akce), aniž se vytváří evidence a nejsou kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje (fotografie, obrazový či zvukový záznam).

Základní zásady zpracování osobních údajů

  • zpracovávat osobní údaje korektním a transparentním způsobem,

  • před zavedením každého zpracování osobních údajů stanovit účel, právní titul a případně právní základ či oprávněné důvody správce pro toto zpracování,

  • zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k danému účelu,

  • zpracovávat osobní údaje přesně a podle potřeby je aktualizovat,

  • zajišťovat náležité zabezpečení osobních údajů.

Bezpečnost osobních údajů

Osobní údaje musí být zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k nim, proti jejich změně, zničení či ztrátě (zejména dostatečné zálohování), neoprávněným a nezabezpečeným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i proti jinému zneužití osobních údajů. Zabezpečení spočívá při nepřítomnosti pověřených osob zejména v uchovávání záznamových médií (písemných i elektronických), obsahujících osobní údaje, v uzamčených skříních, v uzamykání kanceláří a jiných míst a dále v dodržování pravidel informační bezpečnosti.

Úroveň zabezpečení lze přiměřeně snížit u osobních údajů, u nichž je riziko pro subjekty údajů nepatrné nebo jsou běžně dostupné veřejnosti.

Informovaný souhlas

je jakýkoli souhlas subjektu údajů, který je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoliv dříve udělený souhlas odvolat.

Doba zpracování

Osobní údaje obec uchovává po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracovává, případně po dobu stanovenou zákonem o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného komerčního zpracovávání, včetně profilování.

 

Své dotazy, stížnosti nebo námitky v oblasti Vašich osobních údajů máte možnost řešit se Správcem osobních údajů (obec Lysovice) nebo Pověřencem pro ochranu osobních údajů, na které jsou v této informaci shora uvedeny kontakty.


 

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.